کتابفروشی عضو

۷۹۳

کتاب فروشی داری فروش

کتابفروشی عضو طرح در مراکز استان

۶۰۵

کتاب فروشی عضو طرح در شهرستان ها

۱۸۸

مبلغ کل فروش (ریال)

۱۲۷,۸۳۳,۴۹۷,۹۶۳

تعداد کتاب های فروش رفته

۵۶۲,۸۶۸


اطلاعات فروش استان

مبلغ کتاب های فروش رفته : ۱۷,۷۶۱,۸۳۵,۰۹۳ ریال

تعداد کل فروش : ۷۵۸۷۲

اطلاعات کتابفروشی های «تهران»

تعداد کتابفروشی عضو طرح : ۱۲۳

تعداد کتابفروشی ها در مرکز استان : ۱۱۶

تعداد کتاب فروشی در شهرستان ها : ۷

%۱۳ از تعداد کتاب ها
%۱۴ از کل فروش
%۱۶ از کتابفروشی ها