کتابفروشی عضو

۷۹۳

کتاب فروشی داری فروش

کتابفروشی عضو طرح در مراکز استان

۶۰۶

کتاب فروشی عضو طرح در شهرستان ها

۱۸۷

مبلغ کل فروش (ریال)

۵۷,۰۰۸,۸۵۱,۹۱۰

تعداد کتاب های فروش رفته

۲۶۱,۱۶۳


اطلاعات فروش استان

مبلغ کتاب های فروش رفته : ۸,۴۳۶,۶۹۲,۶۸۳ ریال

تعداد کل فروش : ۳۷۷۰۹

اطلاعات کتابفروشی های «تهران»

تعداد کتابفروشی عضو طرح : ۱۲۳

تعداد کتابفروشی ها در مرکز استان : ۱۱۵

تعداد کتاب فروشی در شهرستان ها : ۷

%۱۴ از تعداد کتاب ها
%۱۵ از کل فروش
%۱۶ از کتابفروشی ها